آنچه باید فهمید، آنچه با دقت باید فهمید، این است که پیغمبر یکی یکی گوش انسان ها را نمی گیرد به یک کنج خلوتی ببرد، در گوششان زمزمه مهر خدا بنوازد. پیغمبرها مکتب علمی و فلسفی تشکیل نمی دهند تا یک مشت شاگرد درست کنند، این شاگردها را بفرستند تا مردم را اقطار عالم هدایت کنند. پیغمبر کارش از این قرص تر و قائم تر، استوارتر و ریشه دارتر است. چه کار می کند؟ یک کارخانه ای که از آن کارخانه جز انسان بیرون نمی آید، می سازد و آن کارخانه جامعه اسلامی است.

(امام خامنه ای، طرح کلی اندیشه اسلامی، صفحه 503)برچسب ها :
طرح کلی اندیشه اسلامی ,  کتاب ,  رهبری ,  خامنه ای ,  جامعه ,  اسلامی ,  نظام , 

موضوع :
گرافیک ,